بازگشتم .

  من بازگشتم.  و دوباره می نویسم. همان حرف های ساده . همان بحث های  خودمانی . همان بریده  جراید . همان معرفی  کتابهایی که می خوانم.

×××

وقتی به چشم هایم نگاه کرد و گفت تو فقط رمان می خوانی قلبم تکان خورد. راست می گفت مدتها ی زیادی بود که روش خواندنم تغییر کرده بود.  به سراغ کتاب هایم رفتم . کتاب لذات فلسفه از ویل دورانت را که 3 سال پیش دوستی برایم آورده بود و نصفه نیمه رهایش کردم را دوباره به دست گرفتم.

/ 0 نظر / 19 بازدید