زتان شاعر .زنان غیر شاعر

زنان شاعر // هزار بار عاشق می شوند //  هزار بار خودکشی می کنند// هزار بار تمرین می کنند انواع زندگی را

***

زنان کار // یک بار عاشقی می کنند// یک بار میمیرند// یک بار تجربه می کنند

زندگی را

 

/ 0 نظر / 10 بازدید